Forside HK L

Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
Fra sesongen 2020/2021 er det innført krav om at også dommere må fremvise politiattest.

I Håndballklubben Landsås blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Politiattestansvarlig i HK Landsås
Atle Nilsen
Telefon: 916 67 103
E-post: atle.magne@gmail.com

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet skal vedlegges søknaden.
Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig så lenge man innehar samme stilling eller verv.
Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting gjøres på følgende måte:

  1. Be om bekreftelse fra klubben om verv, send e-post: post@landsas.no med navn og fødselsnummer. Når denne er mottatt, send så søknaden elektronisk via https://www.politi.no/tjenester/politiattest, husk å legge bekreftelsen fra klubben ved søknaden.
    Personer under 18 år må sende søknaden per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø eller e-post: politiattest@politiet.no.
    Hvis personen er under 18 år og har egen bank-id kan man søke elektronisk, fortsatt må bekreftelsen fra klubben signeres av en forelder/foresatt.
    Søknad per post gjøres via denne linken: Politiattest – søk per post – Politiet.no
  2. Politiet sender attesten som ordinær post eller til din digitale postkasse for. Se veiledning i linken i pkt. 1.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Atle Nilsen. Håndballklubben Landsås skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn av politiattestansvarlig i klubben. Kan sendes på e-post: Atle.magne@gmail.com  for framvisning, politiattestansvarlig skal slette e-post etter verifikasjon.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming.

Sportslig hilsen
Styret i Håndballklubben Landsås

Les mer om ordningen med politiattest for idrettslag