Vedtekter for Håndballklubben Landsås

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

LOV FOR HÅNDBALLKLUBBEN LANDSÅS
Stiftet 1947, vedtatt av årsmøtet 11. april 2016, med senere endringer, godkjent av Troms
Idrettskrets. 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komite (NIF).
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.1
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Troms idrettskrets, hører hjemme i
Harstad kommune, og er medlem av Harstad idrettsråd2.
(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
N IFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
idrettslagets egen lov.

§3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.
(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.
(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og
idrettslagets regelverk og vedtak.
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
(7)Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang,
(8)Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen en uke etter at vedtaket er
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen en måned.
(9)Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv.
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når
klagesaken er avgjort.
(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.
(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen en måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.
(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad
om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.
§ 16.
(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7
(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomite, kontrollkomite, lovutvalg, revisor.
(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som
deltar i samme konkurranse.
(5) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
d) Møteberettiget komite/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
(6) Talerett:4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget
(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komite mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av
styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i
saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en
part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(I) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre
når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandlings eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.?
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av
hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor
skal velge en kontrollkomite med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
(I) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måneds.
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest en uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om
det er saker som ikke kan behandles.
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 15 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.]]
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 9 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.15
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 18 Idrettslagets styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet16
mellom årsmøtene.
(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
d) Representere idrettslaget utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten 18.
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 19 Grupper og komiteer
(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomite som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.
(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.
(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst en ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
i i. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.